מבוא

במסגרת יישום רפורמת ההכלה וההשתלבות במערכת החינוך בישראל, מקים אגף מו"פ מעבדת חילוץ והמשגה של תכניות ומודלים מצליחים להוראה ולמידה בכיתה מכילה, פיתוח שיטות להתנסות בהפעלת תכניות אלה ותיקוף הצלחתם.

הפעילות תתמקד בחילוץ עקרונות ליבה ובניית כלים יישומיים, שיעמדו לרשות מוסדות החינוך. העבודה כוללת חקר אופן הפעלת המודלים, תוך גיבוש שיטות מתאימות לאימוצם ע"י צוותי החינוך.

הגשת הצעות עד 30.10.2018

מטרת המעבדה

מטרת המעבדה היא לאפיין את הפעולות והמשאבים הכרוכים בהפעלת תכניות פדגוגיות/מודלים

המקדמים הכלה והשתלבות במוסדות חינוך. מוסדות החינוך שייקחו חלק במעבדה, יסייעו לנציגי אגף מו"פ בהיכרות מעמיקה וחילוץ מרכיבי הפעילות שהביאו להצלחה, בהכלתם והשתלבותם של תלמידים

שוני צרכים, המשגתם של מרכיבים אלו, ניסוחם והנגשתם באופן שמאפשר יישום מוצלח של התכנית גם במוסדות חינוך אחרים.

תוצרי המעבדה יהיו:

1 . עקרונות ליבה לתוכני/ות הוראה ולמידה בכיתה מכילה

2 . שיטות וכלים מיטביים שנוסו והופעלו בהצלחה במוסדות חינוך

3 . המלצה לשיטת הנגשה, אימוץ והטמעה ברת קיימא של עקרונות הליבה והכלים להוראה

קהל היעד להזמנה זו

גני ילדים ובתי ספר בחינוך הרגיל אשר עומדים בתנאי הסף שהוגדרו למעבדה זו.

בעלי נכונות ועניין לקחת חלק במהלך משמעותי, בשותפות ביצירת התשתית הפדגוגית ליישום רפורמת ההכלה וההשתלבות במוסדות החינוך ובפיתוח התנאים המאפשרים יישומה בהיקף נרחב.

כל הפרטים במסמך השלם: קול קורא