קול קורא לתקצוב בעלויות על מוסדות חינוך עבור פיתוח מוצרי חינוך מוטי עתיד – שנה"ל תשע"ט (חממו"פ).

המינהל הפדגוגי, באמצעות אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, מעוניין לתקצב מוסדות חינוך להשתתפות במסלולי פיתוח יישומי  בחממות ניסוייות, בהתאם לחוזר מנכ"ל תשס"ד /3(א) מנובמבר 2003 ובחוזר מנכ"ל תשעג/10(א), כ"ד בסיוון התשע"ג, 02 ביוני 2013, 3.1-45.כללי מסלול חממו"פ ביחידת פיתוח יישומי, ניסויים ויוזמות, מוביל קידום של יוזמות הבאות מהשטח שיש בהן מענה לצרכים וסוגיות בחינוך מוטות-עתיד ובעלות פוטנציאל ליישום מערכתי. המהלך מהווה אקוסיסטם (ecosystem) להתססה ובדיקה רעיונית ויישומית, שנועד לסייע ליזמים לפתח את היוזמות לכדי מוצרי חינוך ברי הפצה ושכפול במערכת החינוך

מטרת המסלול

פיתוח מוצרי חינוך חדשניים מוטי עתיד כמענה לסוגיות ולצרכים בחינוך בראייה של מגמות עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד, לצורך יישום נרחב במערכת החינוך.

גופים מתוקצבים

התקצוב יינתן לבעלויות של מוסדות חינוך שיהיו בשלבי פיתוח מוצר חינוכי מטעם האגף בשנת הלימודים תשע"ט.(בעלויות על מוסדות חינוך בכל שלבי הגיל: גני ילדים, יסודיים ועל יסודיים, פסג"ות או גורמים אחרים בעלי סמלי מוסד כמו מתי"א, מכללות, רשויות, רשתות ואחרים).

המסמך השלם: קול קורא

נספח – הצהרת יזם