מאפייני תוכניות לימודים

תכנית הלימודים היא מתווה מוסכם המגדיר את הרציונל ויעדי למידה, את תכני הלמידה, את שיטות הלמידה, ההוראה וההערכה ואת משאבי הלמידה. קיימות תוכניות לימודים ברמות שונות החל מתוכנית לימודים בינלאומית (Supra) המשך בתוכניות לימודים לאומיות (מאקרו), תוכניות לימודים של מוסדות חינוך (מסו), תוכניות לימודים ברמת כיתה או קבוצה (מיקרו) וכלה בתוכנית לימודים אישית של התלמיד (ננו).

קיימים מצגים שונים של תוכנית לימודים המייצגים שלבים שונים בחיי התוכנית וזוויות מבט של גורמים שונים על התוכנית.

המצג הראשון הוא חזון תוכנית הלימודים המגדיר את הרעיונות, האידיאלים והכוונות העומדים בבסיס תכנית הלימודים.

מצג שני הוא תוכנית לימודים כתובה המתארת את האופן בו מיושמות הכוונות למפרט כתוב של התכנים הנלמדים ואופן למידתם. מצג שלישי הוא האופן בו נתפשת ומפורשת תוכנית לימודים הכתובה על ידי המורים. המצג הרביעי הוא האופן בו מיושמת תוכנית הלימודים בפועל על ידי המורים. המצג האחרון הוא האופן בו נחווית תוכנית הלימודים על ידי התלמידים.

תוכנית לימודים יכולה לכלול התייחסות להיבטים פדגוגיים וארגוניים של שדה הפעולה החינוכי כגון

  • הגדרת רציונל הלמידה
  • הגדרת יעדי הלמידה, הגדרת תכני הלמידה (ידע, מיומנויות גישות וערכים)
  • הגדרת פרקטיקות למידה והוראה,
  • הגדרת אופני הערכת הלמידה
  • תכנון וארגון הלמידה
  • הגדרת אופני החיבוריות בלמידה
  • הגדרת הטכנולוגיות והמשאבים התומכים בלמידה,
  • והגדרת המיקום והאופי של מרחבי הלמידה הנדרשים. 

 

אתגרי תוכניות לימודים

על פי פרויקט חינוך 2030 של ה-OECD  קיימים מספר אתגרים בתוכניות לימודים קיימות אתן מתמודדות רוב מערכות החינוך במדינות השונות. 

עקרונות לעיצוב תוכניות לימודים

בתגובה לאתגרי תוכניות הלימודים מציג פרויקט חינוך 2030 של ה-OECD שנים עשר עקרונות לעיצוב תוכניות לימודים רלוונטיות. חלק מהעקרונות עוסקים בתפישות, תכנים ונושאים בתוכניות הלימודים וחלקם מתמקדים בעיצוב תהליכי הלמידה עצמם. חלק משנים עשר העקרונות הללו נמצאים בהלימה עם עקרונות הפדגוגיה מוטת העתיד.  

שבעה עקרונות העוסקים בתפישות, תכנים ונושאים בתוכניות הלימודים:

חמישה עקרונות מתמקדים בעיצוב תהליכי הלמידה עצמם:

השפעת עקרונות פמ״ע על עיצוב תוכניות לימודים

לצד 12 העקרונות הפדגוגיים שמנינו למעלה, גם עקרונות פעמ משפיעים על עיצוב תוכניות הלימודים:

יישום מרכיבי מסגרת למידה חינוך 2030 בתוכניות הלימודים

אתגר מרכזי של מעצבי תוכניות הלימודים הוא להתאים את תוכניות הלימודים לקידום ופיתוח  מרכיבי מסגרת הלמידה חינוך 2030. מסגרת תפישתית זו שמה דגש רב על למידת מיומנויות, גישות וערכים במשולב עם תחומי הדעת השונים.

מיקוד זה מחייב דגש על שילוב בתוכניות הלימודים של פרקטיקות למידה, הוראה והערכה המקדמות מיומנויות גישות וערכים כיעד מרכזי וחשוב של הלמידה. יש להתאים את תוכניות הלימודים לקידום המרכיבים השונים של מסגרת הלמידה 2030 בקרב הלומדים. מרכיבים אלו כוללים את השגת השלומות הלומד בממדי החיים השונים, והקניית סוגי ידע שונים כגון ידע תחומי, בין תחומי, אפיסטמי, פרוצדוראלי ומעשי.

בנוסף, נדרש פיתוח של 36 אבני בניין של מיומנויות גישות וערכים, ושל כשירויות מורכבות כגון יכולות גלובליות, אוריינות פיננסית,יזמות וחדשנות, חשיבה מחשובית, אוריינות לפיתוח בר קיימא.  זאת לצד פיתוח של אורינויות יסוד מילוליות, נומריות, דיגיטליות, נתונים, חברתיות ורגשיות, פיזיות ובריאותיות וכשירויות לפעולה במציאות משתנה כגון יצירת ערך חדש, יישוב מתחים ודילמות, ולקיחת אחריות.

פעלנות הלומדים

התמקדות במרכיבים של מסגרת למידה 2030 תאפשר לתוכנית הלימודים לפתח את פעלנות הלומדים המוגדרת כיכולת על מצרפית של הלומד המאפשרת לו לפעול מתוך כוונה, ליזום ולשלוט בהתנהגותו ובאינטראקציות שלו עם אחרים, לעצב מטרות עתידית, לשקף, לחשוב בצורה ביקורתית, ולערער על הסטאטוס קוו.