מחזור ציפייה – פעולה – התבוננות (AAR) 

בעולם של מערכות מורכבות, מרושתות מאוד, ודינמיות אנשים צריכים להיות מסוגלים להסתגל. מחזור הלמידה AAR תומך בגישה הסתגלותית זו בהלימה לעיקרון התמורתיות של פדגוגיה מוטת עתיד. מחזור הלמידה AAR הוא תהליך למידה איטרטיבי המבוסס על תפישת הלמידה כתהליך שיפור מתמשך והתאמה למציאות המשתנה. 

במסגרת תהליך ה AAR משפרים הלומדים בהתמדה את חשיבתם ופועלים בכוונה ובאחריות כדי להשיג מטרות ארוכות טווח ולתרום לשלומות  האישית והקולקטיבית.

באמצעות מחזור הלמידה  AARיכולים הלומדים לפתח ולשפר באופן מתמשך את הפעלנות והכשירויות הטרנספורמטיביות שלהם כדי להשיג שלומות אישית וקולקטיבית. ניתן ליישם את מחזור הלמידה AAR כתהליך שיפור אישי מתמיד לאורך החיים,  גם מחוץ לתחומי החינוך הפורמלי.

מחזור הלמידה AAR מורכב משלושה שלבים המשלימים ומחזקים האחד את השני: ציפייה, פעולה והתבוננות. מעבר הלומד דרך השלבים הללו מאפשר לו לתכנן, להתנסות ולהתבונן באופן המעמיק את הבנתו ומרחיב את נקודות המבט שלו על העולם. בשלב הציפייה הלומדים משתמשים בכישוריהם הקוגניטיביים והרגשיים כדי לצפות מראש למה יידרשו בעתיד או להעריך מה תהיינה ההשלכות העתידיות של פעולות שיבוצעו בהווה. בשלב הפעולה נדרשים הלומדים לרצון וליכולת לנקוט פעולה יעילה. בשלב ההתבוננות הלומדים מעריכים מחדש את פעולותיהם באמצעות ההתבוננות, כדי לפתח הבנה עמוקה יותר ולשפר את התנהלותם העתידית. לאחר שלב ההתבוננות חוזרים הלומדים לשלב הציפייה וחוזר חלילה.

להוסיף תרשים של המחזור

 

אבני בניין התומכות במחזור למידה AAR

מחזור ה AAR כזרז לפיתוח פעלנות ויכולות טרנספורמטיביות

מחזור הלמידה AAR מאפשר ללומדים להביע ולפתח פעלנות בכיתה בפרט ובחיים בכלל. פעלנות מוגדרת כיכולת לחשוב, ליזום ולפעול בכוונה ובאחריות לעיצוב המציאות לקראת שלומות אישית וקולקטיבית. כאשר הלומדים מעורבים באופן פעיל במחזורים איטרטיביים של ציפייה, פעולה והתבוננות, הם יכולים לפתח תחושת אחריות הנובעת מהחיבור לנושאים הנלמדים. מתחושת האחריות זו נובעת האמונה כי הם יכולים להשפיע ולייצר שינויים בחברה. 

מחזור הלמידה AAR מאפשר ללומדים לפתח את הכשירויות הטרנספורמטיביות שלהם. כל אחת משלוש הכשירויות הטרנספורמטיביות – לקיחת אחריות, יישוב מתחים ודילמות, ויצירת ערך חדש – תלויה ביכולתם של הלומדים להסתגל, להתבונן, לפעול בהתאם, ולשפר את חשיבתם באופן מתמיד ורציף. לקיחת אחריות פירושה לראות כל מהלך פעולה ביחס להשפעתו על מגוון של בעלי עניין ויחסי גומלין, מנקודות מבט שונות שפותחו בשלבי הציפייה וההתבוננות של מחזור הלמידה AAR. יישוב מתחים ודילמות פירושה התמודדות עם ההשלכות החזויות של נקיטת פעולה על ידי מיפוי המערכת הנוכחית במטרה למצוא את נקודות המינוף הנכונות לביצוע שינויים שתצמצמנה מתחים ודילמות. יצירת ערך חדש פירושו לא רק לפתח חידושים, אלא גם להבטיח שחידושים אלה מקדמים את השלומות של אחרים ושל החברה. יצירת ערך חדש כוללת גם את היכולת לפתח אופני חשיבה חדשים, וגישות חדשות להתמודד עם  אתגרים – שהיא התמה המרכזית של מחזור הלמידה AAR השם דגש על שיפור ומתמשך של החשיבה.