מערכת חינוך בעלת יכולת הסתגלות למציאות משתנה

מערכת חינוך מורכבת מסתגלת תאפשר תהליך התאמה אפקטיבי ומהיר יותר למציאות המשתנה מאשר המערכת ההיררכית הקיימת. מערכת זו תפעל כאורגניזם חי המקיים יחסים דינמיים וסינרגטיים עם סביבתו בהתאם לתנאי המציאות המשתנה.

קצב השינוי הולך ומואץ

המציאות החברתית, הטכנולוגית, הכלכלית, הסביבתית והפוליטית, אשר מקנה תוכן ומשמעות עדכניים למטרות הפדגוגיות של מערכת החינוך, משתנה בקצב הולך ומואץ. שינוי מואץ זה מחייב  את מערכת החינוך לייצר מנגנוני התאמה אפקטיביים למציאות העתידית המתפתחת, שיאפשרו לה להגדיר וליישם במהירות פדגוגיות חדשות כדי לשמר ולפתח את הרלוונטיות שלה.
הצורך בהתאמה מתמדת ומהירה למציאות המשתנה מחייב את מערכת החינוך לבחון מעבר מפרדיגמה של מערכת היררכית המגיבה באופן איטי לשינויים בסביבתה לפרדיגמה של מערכת מורכבת מסתגלת בעלת יכולת התמודדות אפקטיבית עם סביבה דינמית וסוערת.
במערכת חינוך היררכית תהליך קבלת ההחלטות תלוי בכל שרשרת ההיררכיה המערכתית. תהליך זה כולל ערוץ קבלת מידע בו זורם מידע במעלה ההיררכיה המערכתית וערוץ הפצת הנחיות לפעולה בו זורמות הנחיות לפעולה במורד ההיררכיה המערכתית. ערוץ קבלת המידע כולל תהליכים של זיהוי שינויים במציאות על ידי גורמי השטח, הזרמת המידע במעלה ההיררכיה למוקדי קבלת ההחלטות המערכתיים וקבלת החלטות מרכזית. ערוץ הפצת הנחיות לפעולה כולל תהליכים של הזרמת הנחיות לפעולה במורד ההיררכיה המערכתית ויישומן על ידי גורמי השטח כגון רשויות ומוסדות חינוך. תהליך קבלת החלטות ארוך ומורכב זה מייצר יכולת התאמה איטית של מערכת החינוך ההיררכית למציאות המשתנה.

שלושה מרכיבים חיוניים של מערכת חינוך מורכבת מסתגלת

מערכת חינוך מורכבת מסתגלת תאפשר תהליך התאמה אפקטיבי ומהיר יותר למציאות המשתנה מאשר המערכת ההיררכית הקיימת. מערכת זו תפעל כאורגניזם חי המקיים יחסים דינמיים וסינרגטיים עם סביבתו בהתאם לתנאי המציאות המשתנה. המרכיבים החיוניים לקיום מערכת חינוך מורכבת מסתגלת הם ארגון פרקטאלי, מצפן מערכתי וסביבה ארגונית תומכת.

המרכיב הראשון: פעולה כארגון פרקטלי


מערכת חינוך מורכבת מסתגלת תפעל כארגון פרקטלי שבו תתי מערכות, כגון רשויות או מוסדות חינוך יקבלו מרחב אוטונומי להפעלת פונקציות פדגוגיות מערכתיות ושיתוף פעולה עם מגוון גורמים. רשויות ומוסדות חינוך בעלי כישורים מתאימים יקבלו נגישות למשאבים מערכתיים ומרחב אוטונומי שיאפשרו להם להתאים את הפדגוגיה שלהם למציאות המשתנה בהיבטים של חזון וערכים ייחודיים, תוכנית לימודים, שיטות ההערכה, שיטות למידה, שיטות הוראה, מסגרות ארגוניות, חיבוריות ושיתוף פעולה עם גורמים שונים, ותשתיות פיזיות וטכנולוגיות מאפשרות.

המרכיב השני: המצפן המערכתי המגדיר עקרונות, מדיניות ויעדים

מרכיב חשוב של מערכת החינוך המורכבת מסתגלת יהיה המצפן המערכתי המגדיר עקרונות מדיניות ויעדים מערכתיים אשר לאורם יפעלו רשויות ומוסדות חינוך אוטונומיים. המצפן המערכתי יאפשר לרשויות ומוסדות חינוך אוטונומיים להתאים עצמם למציאות המשתנה באופן ההולם את המדיניות המערכתית של מערכת החינוך ובכך לקדם את המערכת בכללותה לכיוון הרצוי. כדי לקיים ולתחזק מצפן מערכתי עדכני ורלוונטי נדרשים גופי מטה העוסקים באופן מתמיד בחקר המגמות העתידיות והגדרת מדיניות מערכתית עדכנית ורצויה הנגזרת מהן. מתווה מדינות מו"פ לפדגוגיה מוטת עתיד שנכתב ומו״פץ בימים אלה על ידי אגף מו"פ יוזמות וניסויים במשרד החינוך מהווה דוגמה למצפן מערכתי שכזה. המתווה כולל מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות מערכתיים המאפשרים הכוונת מאמצי ההתאמה של גורמי מערכת החינוך למציאות המשתנה.

המרכיב השלישי: סביבה ארגונית התומכת בתפקוד אוטונומי

המרכיב השלישי של מערכת חינוך מורכבת מסתגלת יהיה סביבה ארגונית התומכת בתפקוד האוטונומי של הרשויות ומוסדות החינוך. על גופי המטה של משרד החינוך להתמחות בניהול פרקטאלי המתמקד בטיפוח סביבה ארגונית שתכלול תשתית לתמיכה תהליכית, תרבותית וטכנולוגית המאפשרת התנהלות אוטונומית של רשויות ומוסדות החינוך. תשתית זו תכלול יצירת מרחב אוטונומי והסרת חסמים לרשויות ומוסדות חינוך, הדרכה וליווי מערכתיים לפעולה אוטונומית, מתן שירותי מידע וידע מערכתיים לגבי מגמות עתידיות, הדרכה ותמיכה בביצוע חשיבת עתיד, וליווי יישום פדגוגיה מוטת עתיד. דוגמה לתשתית מערכתית המסייעת לרשויות ומוסדות חינוך להתאים את הפדגוגיה שלהם באופן עצמאי והדרגתי לעקרונות הפדגוגיה מוטת העתיד הוא מודל הבשלות לפדגוגיה מוטת עתיד, המפותח באגף מו"פ יוזמות וניסויים.

דוגמא למערכת מורכבת מסתגלת – מעבדת מוסדות חינוך מוטי עתיד

דוגמא לתפישת מערכת החינוך המורכבת מסתגלת במסגרת מעבדת מוסדות חינוך מוטי עתיד שהושקה על ידי אגף מו"פ יוזמות וניסויים בשנת תשע"ז. כל מוסד חינוכי המשתתף במעבדה מתפקד כפרקטל המיישם תהליך אוטונומי ומתמיד של התאמה למציאות המשתנה. תהליך ההתאמה מתבצע באופן הדרגתי ובהלימה למצפן המערכתי של הפדגוגיה מוטת העתיד בעזרת מודל הבשלות לפדגוגיה מוטת עתיד. מוסדות החינוך שבמעבדה פועלים בסביבה ארגונית תומכת שתכלול מרחב תמרון אוטונומי, צמצום חסמים ומגבלות, הכשרה וליווי בתחומי הניהול האוטונומי וחשיבת עתיד, שירותי מידע לגבי מגמות עתידיות, ומאגר יישומים פדגוגיים לאימוץ. הצלחת מוסדות החינוך לבצע תהליך עצמאי ואפקטיבי של התאמה פדגוגית למציאות המשתנה תפתח פתח להפצה נרחבת של מודל מוסדות חינוך מוטי עתיד ולהטמעת הפרדיגמה של מערכת מורכבת מסתגלת במערכת החינוך.

על הכותב

עופר מורגנשטרן, חוקר ומרצה בתחום חקר עתידים. מנכ"ל חברת צופן העתיד העוסקת בהטמעת חשיבת עתיד בארגונים. מרצה במכון לאינטגרציה באוניברסיטת בר אילן בנושא תכנון עתיד אישי. בעל תואר שלישי מבית ספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן בתחום דיונים קולקטיבית מקוונים.


בחזרה למגזין