מפדגוגיה מוטת עתיד ליישום רחב במערכת החינוך – חמש הזרועות של כוכב הים

Screen Shot 2017-03-25 at 19.27.01
אגף מו״פ ניסויים ויוזמות פועל במודל של קהילת כוכבי ים. המאמר מספר על חמש הזרועות של כוכב הים המו״פי, שעוסקות בפיתוח פדגוגיה מוטת עתיד ותרגומה למחקרים, יוזמות ויישום בשטח.

אגף מו"פ ניסויים ויוזמות מוביל פרדיגמה חינוכית מוטת עתיד. המשמעות המעשית: עשייה אינטנסיבית בהווה בהתייחסות ופרקטיקה מעשית מוכוונת עתיד אשר באה לידי ביטוי בחמש יחידות האגף.

יחידת תכנון פדגוגיה מוטת עתיד

היחידה מספקת מענה פדגוגי בהווה לדרישות הנגזרות ממגמות כלכליות וחינוכיות עתידיות. עבודת צוות היחידה מתבססת ברובה, על מתודולוגיות של עיצוב עתיד רצוי ומוסכם וכוללת סקירת מגמות פנימיות וחיצוניות המשפיעות על החינוך, אתגרים חיצוניים, פדגוגיים וארגוניים עמם צריכה מערכת החינוך להתמודד. עקרונות מודל "חשיבת עתיד" והשפעתו על תיפקודי מוסדות החינוך, והמלצות לפעולה- מדיניות וארגון ברמה הפרקטית, כולל הצעות ליישום.   הצוות חוקר, לומד, מפתח ומגבש מתווה חינוכי, מצפן מערכתי הכולל עקרונות חינוכיים הנסמכים על חיזוי עתידני ומגמות נגזרות, מגבש המלצות פדגוגיות וארגוניות להתנהלות חינוכית בסביבות והזדמנויות מאפשרות. ראו כתבת מגזין על פדגוגיה מוטת עתיד.

יחידת הפיתוח הפדגוגי

היחידה עוסקת בפיתוחים של מוצרים פדגוגיים חדשניים כהיערכות ליישום נרחב במערכת החינוך ומפעילה שלושה מסלולים לייזום ופיתוח מוצרי חינוך: חממו"פ (חממות פדגוגיות של בתי"ס של יזמות בית ספרית מקומית בזיקה עתידנית) מעבדות, ומוסדות חינוך מעוררי השראה. כמו כן, מעודדת אנשים בעלי חשיבה יזמית להציע יוזמות חינוכיות חדשות – ראו במגזין זה כתבה "מה קורה כאשר מכניסים 250 אנשים לחדר אחד".

יחידת היישום המערכתי

יחידת היישום המערכתי מקיימת מהלך של בירור ההתאמה של מוצר חינוכי לשימוש רחב היקף במערכת החינוך, במסגרת פיילוט מבוקר מחוץ למוסד המפתח. כאן מתחיל שלב תיקוף המסתיים בבדיקת התאמה לסקלביליות, שמשמעה ביסוס המוצר באופן שמאפשר יישומו והשגת יעדיו בשימוש רחב היקף בקהלי יעד מתאימים. בביאנלה למעצבי חינוך בישראל  ייפגשו מקבלי החלטות במערכת החינוך עם עשרות מוצרים חינוכיים.

יחידת מרחבי חינוך, ייחודיות בית ספרית ואזורי בחירה מבוקרת

"התמונה הגדולה " באה לידי ביטוי ביחידה העוסקת במרחבי חינוך ומיישמת פדגוגיה מוניציפלית שעיקרה, יצירת "מרחבים של משמעות" המאפשרים לכל אדם וקהילה ליצור משמעות בעצמם, לעצמם ולמען האחרים. מרחב החינוך, מעודד את הרשויות לנצל באופן מושכל, מכוון ומכוון את מגוון מרחביה (מוסדות חינוך ולמיניהם, מוזיאונים, פארקים, אזורי תעשייה, אנשים קהילות ועוד…) לשם חינוך בעל ערכי בעל מכוונות אישית במהלך 24 שעות ביממה. כך שלכל אדם, צעיר ומבוגר, תינתן הזדמנות שווה ללכת בשביל חייו, לפתח תחומי עניינו ללמוד, ללמד להתחדש, והשפיע ולחולל שינוי באמצעות כלים ודרכים המותאמות למאה ה-21. תיאור מלווה דוגמאות תמצאו בכתבה המגזין ״פדגוגיה מוניציפלית – היישוב כולו כרשת של מרחבי חינוך. 

הוועדה לבתי ספר ייחודיים על אזוריים

הועדה לבי"ס ייחודיים על אזוריים ומרחבי חינוך, הוקמה כוועדת יישום לדו"ח ויינשטיין, בשנת 2003. הועדה פועלת במינוי מנכ"ל המשרד, חבריה הם בכירי משרד החינוך ונציגי ממדים שונים של החינוך הציבורי.  מטרת הועדה, לשפר את היערכות משרד החינוך לעיסוק בשלוש מגמות: ריבוי בקשות הורים להפנות את ילדיהם לבתי ספר שאינם באזור הרישום הרשמי שלהם, בפניות רבות לפתיחתם של מוסדות חינוך ייחודיים, במסגרת החינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי, כמענה לרצונות ולמאוויי קהילות וקבוצות הורים, ובפיתוח של מרחבי חינוך ברשויות מקומיות במסגרתם פועלים מוסדות חינוך ייחודיים. הועדה פועלת ליצירת דרכי פעולה המשמרות את איכות החינוך הציבורי ועקרונותיו, של שוויון הזדמנויות, אינטגרציה ובחירת תלמיד בבי"ס ולא בי"ס בתלמידיו – כל אלה כדרך חיים שמעצימה את איכות החינוך ביישוב, תוך מתן מענה מיטבי לקהילות השונות.

דרך פעולה של וועדת הייחודיים נועדה לאפשר הליך סדור ושיטתי לטיפול בפניות של מוסדות חינוך ורשויות, להפעלת ייחודיות בית ספרית ומרחבי חינוך באופן  העומד בדרישות ובנהלי המשרד. 

למידה נוספת ניתן לעשות באתר האגף

וגם בפייסבוק שלנו