hand-prints-2374234_640

ערכת יוזמה חינוכית תואמת פמ"ע

ערכה זו מתמקדת בכתיבת יוזמה חינוכית תואמת פמ"ע כלומר יוזמה המתמודדת עם הזדמנויות/אתגרים
הנגזרים מהמגמות, מיישמת את עקרונות הפמ"ע ומביאה אותם לידי ביטוי בהיבטים השונים של שדה הפעולה החינוכי

blackboard-28780_640

מתודת ההוראה

הרצאה פרונטלית
סדנת התנסות בעיצוב רציונל ויעדי יוזמה חינוכית תואמת פמ"ע
60 דק'

ink-4011837_6401

טיפים למדריך

להדגיש כי התבנית מייצרת תהליך הדומה לתהליך החשיבה של השקפים הפרועים.
מומלץ בסדנה להתמקד בחלק הראשון של התבנית העוסק ברציונל היוזמה

Screen Shot 2019-02-19 at 18.40.36

חומר רקע לקריאה

ספר פמע 2 - פרק ערוץ התאמת מוצר לפדגוגיה מוטת עתיד, עמ' 231-237
ספר פמע 2 - נספח 5 מסמך יוזמה חינוכית תואמת פדגוגיה מוטת עתיד עמ' 390-398

לקריאה עמ 231-237

לקריאה עמ 390-398