איומים-חדשים-על-הביטחון-הבריאותי

איומים חדשים על הביטחון הבריאותי

בריאות טובה, פיסית ונפשית, היא תנאי הכרחי לרווחה במיוחד בתקופה של עלייה בתוחלת החיים. בריאות טובה תורמת בהיבטים של: חינוך, תעסוקה ופעילויות בחברה, מגדילה יצרנות ומקטינה עלויות שירותי בריאות ורווחה, והמכלול משפיע על רווחת הפרט. כיום, אוכלוסיית העולם בריאה יותר ברוב המדינות המתפתחות והמפותחות, אך בה בשעה עולים איומים הנגזרים מהיעילות הפוחתת של אנטיביוטיקה המצמצמת סיכוי לטיפולים חדשים שיחליפו את הנוכחים במיוחד, מדפוס ההתפשטות המהירה של מחלות בשל ניידות קלה וזולה ותיירות מתפתחת, ומהפצת מוצרים לקויים או מזוהמים המגיעים לכל קצווי תבל באמצעות רשתות אספקה גלובליות.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.